Kategoriler
HaberlerTüm Haberler
    aricilik fuarlari önemli mi
  • Ülkemizde her yıl cesitli birlikler ve dernekler aricilik fuarlari duzenlenmektedir. Genel olarak aricilik fuar tarihleri kı...
Devam Devam Devam Devam Devam Devam Devam
Gezginci Arıcılık ve sabit arıcılık nedir.
gezginci arıcılık yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken hususlar
 
Gezginci Arıcılık Konaklama Alanı Seçimi Gezginci Arıcılık Nasıl Yapılır?
Gezginci Arıcılıkta Dikkat Edilmesi Gerekenler,
Gezginci Arıcılık Konaklama Alanı Seçimi,Gezginci Arıcılık Genelgesi.
sabit arıcılık
 
Sabit Arıcılık: Genellikle küçük çaplı ve amatör arı yetiştiricilerinin uyguladıkları, bölgedeki bitki florasının ve iklimin uygun olduğu yerlerde kovan lokasyonunun değiştirilmediği yöntemdir.
 
Gezginci Arıcılık: Bir koloniden daha fazla ürün alabilmek ve bitkilerde tozlaşmayı sağlamak amacıyla kovanların bir yerden başka bir yere taşınmasına “Gezginci / Seyyar Arıcılık” denir.
 
Bölgeler arası çiçeklenme dönemi farklılıklarından yararlanmak için arı kolonilerinin yılda bir ya da birkaç farklı yörede tutularak daha fazla ürün alma imkânı verir.
Değişik zamanlarda farklı bitki çeşitlerinden yararlanılarak daha çok ürün almak hedeflenir. Arıcılık yapılan bölgede çiçeklenmesi kısa süren az sayıda ballı bitki varsa gezginci arıcılık yapıp kovanları nektar ve polen kaynakları yönünden zengin başka yerlere taşımak gerekir. Gezginci arıcılık sayesinde değişik zamanlarda değişik bitkilerden yararlanılarak daha çok ürün almak mümkün olur.
Kovanların taşınması ilkbahar sonu ve yaz başlangıcında sahil ve ovalardan yüksek yaylalara; yaz sonu ve sonbaharda ise çam ve sahil bölgelerine olur.
Gezginci Arıcılıkta Dikkat Edilecek Hususlar
Gezginci Arıcılık Konaklama Alanı Seçimi
1. Önceden gidilecek yerin bitki örtüsü, nektar ve polen zenginliği araştırılmalıdır.
2. Konaklama yeri, rüzgâr almayan ve sel yataklarının dışında olmalıdır.
3. Konaklama yeri olarak; tepelerin güney-doğu yamaçları, zirai mücadele ilaçlaması yapılmayan ve ana yoldan uzak yerler tercih edilmelidir.
4. Gezginci arıcılık yapılacak bölge bulaşıcı ve yayılıcı arı hastalık ve zararlılarından ari olmalıdır.
5. Arılıklar arasındaki mesafe doğal florada 1 km’den, narenciye, ayçiçeği, pamuk ve çam gibi yoğun nektar veya salgının olduğu yerlerde ise 500 metreden az olmamalıdır.
6. Arılıklar arası mesafenin hesaplanmasında bölgedeki ballı bitkilerin yoğunluğu, nektar veya salgı üretme kapasiteleri ve arılıkların kovan sayıları dikkate alınmalıdır. Aksi halde mevcut potansiyel, koloni sayısının azlığı nedeniyle ya yeterince ya da koloni sayısının fazlalığı nedeniyle ekonomik olarak değerlendirilemez.
7. Gezginci arıcılığın temel unsuru olan arı nakillerinde; yükleme, nakil ve indirme işlemleri sırasında kovanlar sarsılmamalıdır.
8. Kovanlar tam dolu olarak taşınmamalı, yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
9. Nakiller gece yapılmalı, çok uzun yollarda, arılar ara konaklama yerinde gündüz açılarak dinlendirilmelidir. Zirai Mücadele İlaçları ve Arıcılık Kültür bitkilerinde zarar veren çeşitli hastalıklara, böcek ve yabancı otlara karşı zirai mücadele yapılmakta ve genellikle kimyasal ilaçlar kullanılmaktadır. Bu kimyasal ilaçlar hem bal üreten, hem de bitkilerin tozlaşmasında hayati öneme sahip olan bal arılarına zarar vermekte, onların ölümlerine neden olmaktadır. Hatalı ve tekniğine uygun olmadan kullanılan bazı zirai mücadele ilaçlarıyla kirlenen su kaynakları ve polen tozları, çok sayıda ergin arı ve yavru ölümlerine neden olmaktadır. Toz halinde kullanılan zirai ilaçlar, sıvı halde atılan ilaçlara oranla arılar için daha zararlıdır. Çünkü toz halindeki ilaçlar, daha kolay yayılır ve polenle birlikte kovana taşınabilirler. Arıların İlaç Uygulamalarından Korunması Sponsorlu Bağlantılar Arılar, arı ürünlerinin üretimi yanında, bitkilerde tozlaşmayı sağlayarak meyve ve tohum oluşumuna da yardım ederler. Bu nedenle bal arılarının korunmasında arıcılarla birlikte bitki üreticilerine de görevler düşmektedir. Bu anlamda, arılarla çiçekler arasında milyonlarca yıldan beri var olan karşılıklı yarar ilişkisine dayanan işbirliği, bitki üreticisi ile arıcı arasında da sağlanmalıdır.
 
Arıların ilaç uygulamalarının zararlı etkilerinden korunmasında arıcı, bitki üreticisi tarafından alınabilecek bazı önlemler aşağıda sıralanmıştır.
1. Daha az risk taşıyan bir arılık yeri seçilmelidir.
2. Kolay taşınabilen, havalandırması iyi, gezginci arıcılık için uygun kovanlar kullanılmalıdır.
3. Kısa süre etkili ilaçlar kullanılarak yapılan ilaçlamalarda, kovan içerisine su emdirilmiş sünger bırakmak, yeterli havalandırma sağlamak ve kovanların üzerine ıslak çuval veya bez örtmek suretiyle arılar 1-2 gün kapalı tutulabilir.
4. Uzun süre kalıcı etkili ve arılar için çok tehlikeli ilaçların kullanılması durumunda koloniler ilaçlama sahasından en az 7-8 km uzaklıkta emin bir yere taşınmalıdır.
5. Arılıkta suluk bulundurularak arıların tehlikeli olabilecek başka kaynaklardan su almaları en aza indirilmelidir.
Bitki Üreticilerince Alınabilecek Önlemler
1. Bir zorunluluk yoksa ilaçlamalar bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde yapılmamalıdır.
2. Arılar için daha az tehlikeli olan ilaçlar seçilmelidir.
3. Toz ilaçlar yerine sıvı ilaçlar tercih edilmelidir.
4. İlaçlamalar arıların kovanda oldukları akşam saatlerinde yapılmalıdır.
5. Kullanılan ilaç ve ilaç atıkları sulara bulaştırılmamalıdır.
6. Bitki üreticisi, ne zaman ilaçlama yapacağını ve hangi ilaçları kullanacağını çevresindeki arıcılara önceden bildirmelidir.
Konaklama Alanlarının Seçimi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1. Nektar kaynağının bir tarafında veya bir kösesinde değil mümkün olabildiğince kaynağın içerisinde gruplar halinde veya koloni bireylerinin şaşırmalarını da engelleyecek biçimde yerleştirilmelidir.
2. Nektar kaynağına 600m uzaklıktaki koloni bireyleri taşıdıkları nektarın, yaklaşık % 20’ sini yolda harcamaktadır.
3. Uzaklık toplam bal miktarının tüketilmesi neden olduğu gibi isçi arının günlük yapabileceği sefer sayısının azalmasına neden olmakta, dolayısıyla toplam bal verimini etkilemektedir. En uygun mesafe 500 m yarıçapındaki alandır.
4. Arılık olarak rüzgâra karsı korunaklı, insan ve hayvan hareketlerinde uzak, gürültüsüz, ana yollardan ve trafik yoğunluğundan uzak alanlar seçilmelidir.
5. Arılık yerinde taban suyu yüksek ve dere kenarı olmamalıdır.
6. Arılığın yakınında temiz su kaynağının olmasına dikkat edilmelidir.
7. Su olmaması durumunda ise arılığa suluk yerleştirilmelidir.
8. Kovanlar direk toprak üzerine konulmamalıdır. Irk Seçimi Ülkemizde yasayan ve son derece değerli özelliklere sahip Anadolu arısı (Apis mellifera anatolica) ıslah çalışmalarıyla istenilen bütün hedeflere ulaşabilecek genetik kapasiteye sahip ırktır.
 
. Gezginci Arıcılık Genelgesi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 03.06.2011 tarihli ve 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre hazırlanan ve Bakanlıkların Kuruluş ve Görev esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanun’un 37.Maddesine istinaden 30.11.2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Arıcılık Yönetmeliği” ve 22.03.2012 tarih ve 28241 sayılı Resmi Gazete’de “Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince Valilik Genelgesi yayınlanmıştır.
Yönetmelik gereğince İlimizde 2014 yılında gezginci arıcılığı düzenlemek amacıyla aşağıdaki önlemler alınmıştır.
1- Gezginci arıcıların konaklatılmasında İl/İlçe Müdürlükleri yetkilidir.
2- İlimizde gezginci arıcıların konaklama yerleri ve kapasiteleri; bitki florası, ekolojik yapısı, yerleşim birimleri ve arı yoğunluğu dikkate alınarak belirlenmiştir. Konaklama bölgeleri dışında ve kapasitelerinin üzerinde konaklama yapılmasına İl/İlçe Müdürlüklerimizce izin verilmeyecektir.
3- Arıcılarımızın Gezginci Arıcılık yapabilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl-İlçe Müdürlüklerince verilmiş olan TR ile başlayan işletme tanımlama numarasını kovanlarının arkasına yazmış olması, ayrıca Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin bastırmış olduğu bandrollü plakayı kovanın uçuş deliğinin sağ üst köşesine çakmış olması gerekmektedir.
4- Gezginci arıcı kendisine kolaylıkla ulaşılabilmesi için arılarını konaklattığı yerde barakası veya kovanları üzerine ev/iş veya cep telefon numarasını okunaklı bir şekilde yazmak zorundadır.
5- Konaklayacağı yeri anlaşarak belirleyen arıcı, çıkış yapacağı ilin İl/İlçe müdürlüğüne gideceği adresi sözlü ya da yazılı beyan ederek Hayvan Sevklerine Mahsus Yurt içi Veteriner Sağlık Raporu alır ve arılarını sevk eder. Rapor ekinde bulunan “Arı Vize Belgesindeki” sevk adresi ile konaklayacağı adres aynı olmalıdır.
6- Arı Kayıt Sistemine kayıtsız arıcılara Arı Konaklama Belgesi verilmeyecektir. Arı Konaklama Belgesi olmayan arıcıya Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmez.
7- Konaklama amacıyla gelinen bölgede kovanlar indirilmeden ve uçuş delikleri açılmadan önce arının gereksinim duyduğu temiz su arılıkda hazır olmalıdır. Yapılan denetlemelerde arılıklarında su bulundurmayan arıcılar en kısa zamanda o konaklama bölgesinden uzaklaştırılır.
8- Gezginci arıcı arı kovanlarını stabilize veya asfalt yol üzerine kesinlikle koymamalıdır. Bu şekilde koyanların arıları jandarma veya güvenlik güçleri nezaretinde bulundukları yerden kaldırılır. Bu kaldırma esnasında doğacak nakliye, işçilik ve diğer tüm masrafları arı kovanları sahiplerinden tahsil edilir.
9- Tali ve stabilize yolların bulunduğu alanlarda yapılan konaklamalarda uçuş delikleri kesinlikle yola bakmayacak şekilde konulmalıdır.
10- Konaklama yeri yerleşim birimlerinden köy içi, cami,okul,sağlık ocağı, içme su kaynakları, fabrika, mesire yerleri ve turistik tesislerden ve trafik akışının yoğun olduğu ana yollardan en az 200 m., stabilize yollardan 30 m uzaklıkta olacaktır. Yerleşimin dağınık olduğu yerlerde bu mesafe en yakın eve en az 50 m. olmalıdır. Bölgenin flora durumu, hastalık ve haşere durumları dikkate alınarak iki konaklama yeri arasında en az 500 m (beş yüzmetre ) uzaklık olacaktır. Arazi durumuna göre uzaklığı belirlemede İl/İlçe Müdürlüğü yetkilidir.
11- Arılıklar arı kışlatma bölgelerinde flora kapasitesine bakılmaksızın en az 150 m. aralıkla yerleştirilir. Ayrıca konaklama yapılacak yerlerde salgın arı hastalıklarını ve kuvvetli arıların zayıf kolonileri yağmalamalarını önlemek için 2 arılık arası mesafe bölgenin nektar ve flora durumuna göre değişmekle birlikte en az 1,5 km. olacak, florası zengin olan yerlerde ise bu mesafe en az 1 km. olmalıdır.
12- Gezginci arıcılar arılarını konaklattıkları yerlerde arıların çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.
13- Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı; konaklayacağı yeri gerçek kişiye aitse şahısla, köy tüzel kişiliği sorumluluğunda ise köy muhtarlığıyla, diğer tüzel kişilere ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacak arıcıların Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimleri ile anlaşma yaptıktan sonra Arı Konaklama Belgesinin 1. bölümü imzalanır.
14- Konaklama yerini belirleyen ve yerleşme müsaadesi isteyen arıcı AKB ile konaklayacağı yerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü’ne başvurur. Arıcı tarafından belirlenen konaklama yeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğünce de uygun bulunursa AKB’nin 2.bölümü onaylanır.
15- AKB işlemlerini arıcı adına 3. şahıslar takip edebilir.
16- Arazi sahipleri dışında herhangi bir muhtarlık ile kamu kurum ve kurumlarınca arıcıdan konaklama ücreti dahil hiçbir ad altında ücret alınmaz.
17- Arı konaklatılan alanlarda otlayan hayvanların arıdan zarar görmemesi için önlem almak hayvan sahiplerinin sorumluluğundadır.
18- Arılığın yerleşim yerinin komisyon tarafından onaylanması durumunda yaşanacak herhangi bir olumsuzluk arıcının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
19- Devlet ormanlarında konaklayacak arıcıların izin ile ilgili usul ve esaslar, arı konaklama yer tanzimi, arılık içme suyu ve ulaşım yolları Orman İşletme Müdürlüğünce sağlanır.
20- Arıcı, talep edilmesi durumunda arıcı (AKS) Belgesini ve kimliğini göstermek zorundadır. 21- Zirai Mücadele yapılacak bölgelerde ve çevresindeki arıcılar mücadele yapacak kuruluş ve şahıslar tarafından 7 gün önceden haberdar edilecektir. Arıcılar konaklama yaptıkları İl /İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden yörede uygulanacak olan zirai mücadele programı hakkında bilgi almak zorundadır. Arıcıların ilaçlama yapılacak alanlardan en az 6 km. uzaklıkta olmasına dikkat edilmesi gerekir.
22- İl/İlçe Müdürlükleri arıcıların ilgili mevzuata uygun olarak bal üretimi yapmak için gerekli önlemleri alır, denetimlerini yapar. Diğer arı ürünlerinin yurt içi denetim kontrollerini “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu” çerçevesinde yürütür.
23- Gezginci arıcılar ile ilgili alınan bu kararlar Denizli İli ve İlçeleri için geçerlidir. Belediyeler, Köy muhtarlıkları ve Denizli İli Arı yetiştiricileri Birliği aracılığı ile halka ve ilgililere ilanen duyurulacaktır.
24- Yer gösterilmeden ve belgeleri olmadan yerleşen arıcıların kovanları, İl/İlçe Müdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik güçleri marifetiyle bulundukları yerden kaldırılır. İl /İlçe müdürlüğü, işgal edenler hakkında 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza kanununun 154. maddesine göre işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Kovanları kaldırma sürecinde meydana gelen zarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücretleri arıcı tarafından ödenir. Mücbir sebepten dolayı arılarını izin aldığı adres dışına indirmek zorunda kalan arıcıya İl/İlçe Müdürlüğünce mazeretin uygun görülmesi durumunda cezai işlem uygulanmaz. Arıcı 5 gün içinde Arı Konaklama Belgesinde izin aldığı adrese sevk edilir.
25- İlimizde arı konaklatmak isteyen gezginci arıcılar valilik kararını okuyup imzalamak zorundadır. Bu kararlara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve yem kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler kanunun 32. maddesi ve Türk Ceza Kanununa muhalefetten dolayı Kanuni işlem yapılacaktır.
26- Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.02.2005 tarih ve 2005/74 No’lu Genelgesi gereğince arı yetiştiricilerinin “Hayvanlarda Kullanılan Veteriner İlaçları İçin Kayıt Belgesi” tutmaları mecburidir.
27- Gezginci ve yerli arıcılar İlimiz turizm potansiyelini göz önüne alarak turistik özellik gösteren yerleşim yerlerini motel, otel gibi toplu kullanım alanları ve tarihi eser ören yerlerine en az 1,5 km. mesafede konaklayacaklar.
28- Meskun mahalle ve mücavir alan sınırları içinde arı konaklatılmasında ortaya çıkan itilafların giderilmesinde Bakanlık İl/İlçe Müdürlükleri yetkilidir. Konaklama ile ilgili doğabilecek tüm anlaşmazlıkları Denizli İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri yetkilidir. Gezginci Arıcılık Genelgesi Kaynak: http://denizli.tarim.gov.tr

Bütün Hakları aricidan.com aittir...

Toplam Üye:1145
Top. Ziyaretci : 2830324

Üyelik Sözleşmesi

Hakkımızda

Sayfa Kullanımı

BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN

http://www.facebook.com/aricidan

https://twitter.com/aricidan

Mail : aricidan@gmail.com

YouTube Video Kanalı